You're և Your. ո՞րն է տարբերությունը

Հաճախ են մարդիկ շփոթում You're-ը և Your-ը։ Եկեք տեսնենք տարբերությունը։

 

You're-ը 'you are'-ի կարճ տարբերակն է։

Your-ը ցույց է տալիս մի բանը, որը պատկանում է 'you' -ին։

 

You're

 

Doing nothing is very hard to do. You never know when you're finished.

Ոչինչ չանելը շատ դժվար բան է։ Երբեք չես իմանա, թե երբ ես վերջացրել։

 

Please ask Joan to post the parcel when you're in London.

Խնդրում եմ Ջոնին խնդիրի ուղարկել ծանրոցը, երբ Լոնդոնում լինես։

 

Your

 

Our expert will answer your questions about pensions and savings.

Մեր փորձագետը կպատասխանի կենսաթոշակների և խնայողությունների վերաբերյալ Ձեր հարցին։

 

Sarah doesn't look like your sister.

Սառան չի հավանում Ձեր քրոջը։

20.06.2019

Անգլերեն