Unless-ի կիրառությունն ու իմաստն անգլերենում

Unless նշանակում է  if...not - եթե չ...։ Ինչպես if-ը, unless-ին ևս հաջորդում է ներկա ժամանակ, անցյալ ժամանակ կամ անցյալ վաղակատար ժամանակ։

 

Ներկա ժամանակ

 

With IfUnless

You will be sick if you don't stop eating.

Դու կհիվանդանաս, եթե չդադարես ուտել։

You'll be sick unless you stop eating.

Դու կհիվանդանաս, եթե չդադարես ուտել։

  
  

 

Անցյալ ժամանակ

 

With IfUnless
  

I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry.

Նա չէր ուտի այդ ուտելիքը, եթե շատ

սոված չլիներ։

I wouldn't eat that food unless I was really hungry.

Նա չէր ուտի այդ ուտելիքը, եթե շատ

սոված չլիներ։

  

 

Անցյալ վաղակատար

 

With IfUnless
  

I wouldn't have phoned him if you hadn't suggested it.

Ես նրան չէի զանգի, եթե դու

չառաջարկեիր։

I wouldn't have phoned him unless you'd suggested it.

Ես նրան չէի զանգի, եթե դու

չառաջարկեիր։

  

20.05.2019

Անգլերեն