Please + (բայ)

'Please'-ն օգտագործվում է քաղաքավարի խնդրանքի դեպքում։ Օրինակ՝

 

"Please pass me the salt."

«Փոխանցիր ինձ աղը, խնդրում եմ»։

 

"Please stop bothering me."

«Խնդրում եմ դադարել անհանգստացնել ինձ»։

 

"Please stand back."

«Խնդրում եմ ետ կանգնել»։

 

Նաև 'please' բառը կարող է արտահայտել բավականություն։ Օրինակ՝

 

"The smell of the flowers was very pleasing."

«Ծազիկների բույրը շատ հաճելի էր»։

 

 

 

"You cannot please everyone all the time."

 

12.06.2019

Անգլերեն