How come + ենթակա + բայ

Երբ ասում եք 'how come', նկատի ունեք «ինչու՞»/«ինչպե՞ս», երբեմն նաև «այդ ինչպե՞ս է» կամ «այդ ինչպե՞ս եղավ, որ» հարցը։ Օրինակ՝  

 

How come he will not call you?

Ինչու՞/ ինչպես եղավ, որ նա քեզ չի զանգելու։

 

How come you stayed out so late?

Ինչու՞/ինչպե՞ս եղավ, որ այդքան ուշ տուն եկար։

 

How come you cannot make a decision?

Ինչու՞ չես կարողանում որոշում կայացնել։

08.05.2019

Անգլերեն