How about + (բայ+ing)

Եթե տալիս եք հարց How about + (բայ+ing) կառույցով, դուք հարցնում եք ինչ-որ մեկի կարծիքն ինչ-որ բան անելու վերաբերյալ։ Օրինակ՝

 

"How about singing?"

«Ի՞նչ կասես երգելու մասին»։

 

"How about hanging out tonight?"

«Ի՞նչ կասեք երեկոյան հավաքվելու մասին»։ 

Կամ «Հավաքվե՞նք երեկոյան»։

07.06.2019

Անգլերեն