Here's to + (գոյական)

'Here's to'-ն օգտագործվում է հատկապես կենացների ժամանակ՝ մատնանշելու որևէ մեկին կամ ինչ-որ բան։ Օրինակ՝

 

"Here's to your marriage!"

«Ձեր հարսանիքի համար»

 

"Here's to the New Year!"

«Նոր տարվա համար»։

 

"Here's to great friends!"

«Լավ ընկերների համար»։

 

"Here's to starting a new job!"

«Նոր աշխատանք սկսելու համար»։

 

"Here is to great memories!"

«Լավ հիշողությունների համար/կենացը»։

12.06.2019

Անգլերեն