Do you want me to + (բայ)

Երբ ինչ-որ մեկին հարցնում եք 'Do you want me to', դուք հարցնում եք՝ արդյո՞ք կա ինչ-որ բան, որ կարող եք անել և օգնել դիմացինին։ Օրինակ՝

  • "Do you want me to pick up the kids?"

Ուզու՞մ ես ես վերցնեմ երեխաներին։

 

  • "Do you want me to remind you?"

Ուզու՞մ ես հիշեցնեմ քեզ։

 

Նույն կերպ կարող եք այս կառույցն օգտագործել մեկ ուրիշից ինչ-որ բան ցանկանալու համար՝

 

  • "I want you to make a decision."

Ուզում եմ, որ դու որոշում կայացնես։

 

  • "I want you to water the flowers."

Ուզում եմ, որ ջրես ծաղիկները։

14.05.2019

Անգլերեն