Անգլերենի 50 ամենատարածված բայերը հայերեն

Ձեզ ենք ներկայացնում անգլերենի 50 ամենատարածված բայերի ցանկը հայերեն թարգմանությամբ։

ask-հարցնել

be-լինել

become-դառնալ

begin-սկսել

call-զանգել/անվանել/կանչել

can-կարողանալ

come-գալ

Could-can-ի անցյալը, կարողանալ, մոդալ բայ

do-անել

feel-զգալ

find-գտնել

get-ստանալ

give-տալ

go-գնալ

have-ունենալ

hear-լսել

help-օգնել

keep-պահել

know-իմանալ

leave-թողնել/հեռանալ

Let-թույլ տալ

like-հավանել

live-ապրել

look-նայել

make-ստիպել/պատրաստել

may-կարողանալ

mean-նշանակել/նկատի ունենալ

Might-may-ի անցյալը/կարողանալ, մոդալ բայ

move-շարժվել

Need-կարիք ունենալ

play-խաղալ

put-դնել

run-վազել

say-ասել

see-տեսնել

seem-թվալ

Should-պետք է (մոդալ բայ)

Show-ցույց տալ

start-սկսել

take-վերցնել

talk-խոսել

tell-պատմել

think-մտածել

try-փորձել

Turn-փոխել, պտտվել

use-օգտագործել

want-ցանկանալ

Will-ապառնի ցույց տվող մոդալ բայ

work-աշխատել

Would-will-ի անցյալը, ապառնի ցույց տվող մոդալ բայ

 

03.06.2019

Անգլերեն