Անգլերենի 100 ամենատարածված բառերը

Ձեզ ենք ներկայացնում անգլերենի 100 ամենատարածված բառերի ցանկը։

 

A-անորոշ հոդ

About-մասին

All-ողջ, բոլոր

also-նույնպես

and-և

as-որպես

At-ցույց է տալիս տեղ, ժամանակ և այլն

be-լինել

because-որովհետև

but-բայց

By-մինչև, կողմից, միջոցով

can-կարողանալ

come-գալ

Could-can-ի անցյալը, մոդալ բայ

day-օր

do-անել

Even-անգամ, նույնիսկ

find-գտնել

first-առաջին

for-համար

from-(-)ից

get-ստանալ

give-տալ

go-գնալ

have-ունենալ

He-նա (արական)

Her- նա (իգական)

here-այստեղ

Him- նրան (արական)

His-նրա (արական)

how-ինչպես

I-ես

if-եթե

In-ցույց է տալիս տեղ

into-մեջ

It- այն, նա (չեզոք)

Its-նրա (չեզոք)

Just-պարզապես, հենց

know-իմանալ

Like-հավանել

look-նայել

make-պատրաստել

man-տղամարդ

many-շատ

me-ես

more-ավելի

my-իմ

new-նոր

no-ոչ

not-ոչ

now-հիմա

of-(-)ից

on-վրա

one-մեկ

Only-միակ, միայն

Or- կամ

Other- այլ

Our- մեր

Out-դուրս

People-մարդիկ

Say-ասել

See-տեսնել

She- նա (իգական)

so-այսպիսով

some-որոշ

take-վերցնել

tell-պատմել

than-քան

That-որ, այդ

The-որոշյալ հոդ

Their-նրանց (սեռական)

Them-նրանց (տրական)

Then-հետո    

There-այնտեղ

These-այս  (հոգնակի)

They-նրանք

Thing-բան

Think-մտածել

This-այս

Those- այդ (հոգնակի)

Time-ժամանակ

To-ցույց է տալիս ուղղություն

Two- երկու

Up-վեր

Use-օգտագործել

Very-շատ

Want-ցանկանալ

Way-ուղի

We- մենք

Well-լավ

What- ինչ

When- երբ

Which- որը

Who-ով

Will- ցույց է տալիս ապառնի ժամանակ

With- հետ

Year-տարի

You-դու, դուք

Your-քո, ձեր

25.06.2019

Անգլերեն